کیف مردانه

نفیس ترین هدیه به یک آقای جنتلمن میتواند یک کیف مردانه دستی باشد که هدیه ای تمام و کمال و نفیس است .